แหล่งรวมชุดคิทอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

เมนู

เพิ่มเพื่อน

ค้นหาสินค้าในร้าน

เข้าสู่ระบบ

ตระกร้าสินค้า

 x 
ไม่มีสินค้าในตระกร้า

รายการสินค้าทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today764
Yesterday2395
This week11187
This month57481
Total3853853

Visitor IP : 35.175.113.29 Visitor Info : Unknown - Unknown

Who Is Online

Guests : 22 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb


FK1419 บอรดทดลอง ลําโพงและไมค

FK1419 บอรดทดลอง ลําโพงและไมค
ราคา :
225.00 ฿
In Stock : 40
ผู้ผลิตสินค้า: Futurekit
รายละเอียด

บอรดชุดนี้ เปนบอรดที่ใชสําหรับในการทดลองเกี่ยวกับการกําเนิดเสียง และวงจรรับเสียง ซึ่งวงจรทั้งสองสวนนี้ เปนพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมการควบคุม โดยบอรดนี้สามารถดัดแปลงและพัฒนาสูวงจรอื่นๆ ในรูปแบบตางๆ เชน วงจรสรางเสียงเพลง, วงจรควบคุมการทํางานดวยเสียง เปนตน

คุณสมบัติของบอรด

1.ใชแหลงจายไฟจากบอรดไมโครคอนโทรลเลอรไดโดยตรง

2.สามารถใชกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอรได เชน บอรด Arduino UNO R3 เปนตน

3.ภายในวงจรประกอบดวยวงจรขับลําโพงและวงจรไมค

4.ขนาดแผนวงจรพิมพ : 2.28x1.34 นิ้ว

การทํางานของวงจร

ตัววงจรจะประกอบไปดวย3 สวน ไดแก สวนแรก เปนวงจรขับลําโพงขนาดเล็ก โดยใชทรานซิสเตอรเปนตัวขับ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกลําโพงวาจะใช เปนลําโพงบัซเซอรหรือเปนแบบวอยซคอยซ โดยเลือกที่จั๊มเปอร JP3 ถาตองการใชลําโพงบัซเซอร ใหจั๊มที่ BZ แตถา ตองการใชลําโพงแบบวอยซคอยซ ใหจั๊มที่ SP และตอลําโพงที่จุด SP สําหรับจุดตอสัญญาณเขาจะตออยูกับพอรต A0 สวนที่สอง เปนวงจรไมค การทํางานของวงจรนี้จะเริ่มจาก MIC จะทําหนาที่เปลี่ยนสัญญาณเสียงเปน สัญญาณไฟฟา จากนั้น IC1/1 จะทําการขยายสัญญาณใหแรงขึ้น โดยมี VR1 เปนตัวปรับความอัตราการขยายของ สัญญาณ และจะสงไปเขา IC1/2 เพื่อเปลี่ยนสัญญาณที่เปน AC เปน DC แลวสงตอไปเขาพอรต A1 ของบอรด Arduino สวนที่สาม เปนวงจร LED โดยตออยูที่พอรต A